วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประมาณราคา ราคากลาง ค่าK Factor F


วิดีโอตัวอย่างการสร้างอาคารเรียน / การใช้วัสดุก่อสร้าง  
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้สำหรับมือใหม่ด้านงานก่อสร้าง


 
 
 
 
 


 

 

 
 

 
 
 
 


* บล็อคนี้สร้างขั้นเพื่อแบ่งปันความรู้ในการจัดทำประมาณราคาและราคากลางการด่อสร้าง
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสนใจศึกษาในด้านนี้