วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประมาณราคา ราคากลาง ค่าK Factor F

 


 
 
 


 

 

 
 

 วิดีโอตัวอย่างการสร้างอาคารเรียน / การใช้วัสดุก่อสร้าง  
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้สำหรับมือใหม่ด้านงานก่อสร้าง


 
 เอกสารประกอบการของบซ่อมเเซม (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)
ส่งภายในวันที่  27  พฤษภาคม  2563

 1. นำส่ง + แนวทาง
 2. ตัวอย่าง ปร.รร.ดำเนินการเอง
 3. ตัวอย่าง ปร.รร.จัดจ้างผู้รับจ้าง
 4. ตัวอย่างผังประปา
 5. ตัวอย่างไฟฟ้า

 
 
 
 


* บล็อคนี้สร้างขั้นเพื่อแบ่งปันความรู้ในการจัดทำประมาณราคาและราคากลางการด่อสร้าง
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสนใจศึกษาในด้านนี้