วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประมาณราคา ราคากลาง ค่าK Factor F 


 


* บล็อคนี้สร้างขั้นเพื่อแบ่งปันความรู้ในการจัดทำประมาณราคาและราคากลางการด่อสร้าง
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสนใจศึกษาในด้านนี้